I.6. A PROJEKT

I.6.1. A PROJEKT BEMUTATÁSA

I.6.1.1. A projekt címe:

"Tedd és tanulj a diákgazdaságban"

I.6.1.2. A projekt helyszíne:

Magyarország, Közép-dunántúli Régió, Fejér megye, Mór

I.6.1.3. A projekt rövid leírása

Összetett program keretében leképezzük a háztáji gazdálkodás, tervezési, növénytermesztési, állattartási feladatait a tanulás, megvalósítás, értékesítés folyamataiban. Kiemelt hangsúlyt kap a programban a korosztályok és a nemek közötti munkamegosztás.
Természetes anyagokból a család szükségleteinek megfelelő eszközök, tárgyak,
- terménytárolás, készítéséhez szükséges ismeretek elsajátítása.

I.6.1.4. Célkitűzések

1. A Pedagógiai program továbbfejlesztése annak érdekében, hogy
-a végzett tanulók munkaerő-piaci esélyei növekedjenek,
-szakképzésben való továbbtanulásra előkészüljenek,
-családi gazdálkodással életminőségül javuljon,
-társadalmi integrációjuk iskoláskorban megkezdődjön.

2. Támogatási kör kialakítása, mely maga is érdekelt a program fenntartásában.

3. Folyamatos információadás, és konzultációs lehetőség online.

I.6.1.5. Helyzetelemzés

Az iskolai népesség enyhe fokban fogyatékos, ebből 23,8 % roma származású tanuló.
Körzeti feladatot látunk el, 13 településről fogadunk gyermekeket.
Tanulólétszámunk az elmúlt 8 évben nő, a 2000/2001-es tanévben 88 fő.
Mór lakosságszáma 14.559, Mór körzetének lakosságszáma 22.037 fő.
A térségben más ilyen típusú önálló iskola nem működik.
Az intézményt 2001. szeptember 1-től kezdődően 1-8 évfolyamos általános iskola és 2 évfolyamos előkészítő szakiskolaként kívánja működtetni a fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat.

A tanulók otthoni körülményei rosszak - szűk, komfort nélküli lakások, tömeges együttéléssel. A szülők italoznak, és a létfeltételek rovására dohányoznak. Jellemző a szegénység, az igénytelenség és a céltalanság. Munkanélküliségüket betegségük, és alacsony értelmi képességük, iskolai végzettségük okozza.
Pedagógiai programunk alapgondolata a nevelés. Az értelmi fogyatékosok felnőtt életének ez a biztosítéka. Ezért magas óraszámot kapott az Életvitel és gyakorlati foglalkozás tantárgy, melynek keretében kicsi területen konyhakertművelés is folyt. Fejér megyében szakképzési lehetőségünk szűk körű (varrómunkás, falazó kőműves, gépi fafeldolgozó). A gyárakban keveset vesznek fel közülük. A növénytermesztés és állatgondozás a gyengébbek számára is elsajátítható, és elhelyezkedési lehetőséget jelent. A családi gazdálkodás, önellátás is túlélést eredményez.
A mezőgazdaság átalakulóban van. Az állami gazdaság felbomlása után az APV RT. Tartós bérletre ad ki 2000 ha földterületet.
A móri borvidéken 1000 ha-t meghaladó gyümölcs- és szőlőültetvény, konzervipari kapacitás van. Igényli az ismeretekkel rendelkező kézi munkaerőt.
Az épeknél érvényesül az ipari üzemek elszívó hatása, ezért hely teremtődik a fogyatékkal élőknek. A jobb képességűek önállóan is el tudnak helyezkedni, a támaszra szorulók számára a Móri Cívis Kht. szervez munkalehetőséget. Az értelmi fogyatékosok aránya az iskoláskorúak között évek óta emelkedik. Náluk is, és a roma családokban is magas a gyermekszám. Fel kell készíteni őket olyan munkavégzésre, amit képességeik és életstílusuk lehetővé tesz, hogy ne az eltartottak számát gyarapítsák.

I.6.1.6. A projekt részletes leírása

A pedagógiai program általános célkitűzései a "Tedd és tanulj a diákgazdaságban" vonatkozásában

- Eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése.
- Önálló életvezetési technikák elsajátítása
- Szülők, családok bevonása a közös tevékenységbe
- Biztos tájékozódás az élő környezetben.
- Környezetvédelmi technikák elsajátítása
- Gondolkozási képességek fejlesztése
Ok - okozat
Időbeli tájékozódás
- Felkészítés a továbbtanulásra
- Önképviselet, véleménynyilvánítás
- Állóképesség, erőnlét, kitartás, akarat } fejlesz-
- Edzettség, tudatos koncentráció, monotónia-tűrés } tése

A kerettanterv alapján a helyi tantervben környezetismeret tantárgyban 1-4. osztályban, természetismeret tantárgyban 5-10. osztályban oldjuk meg az elméleti felkészítést az élő és élettelen természet témaköreiben. Osztályfőnöki órák témaköreiben helyet kapnak a gazdálkodási, vállalkozási ismeretek.

A program megvalósítása

Életvitel és gyakorlati foglalkozás, szakkör és napközis tábor keretében.
Az előkészítés során a pedagógusok és pedagógiai munkát segítők speciális felkészítésen vesznek részt. A szerzett ismereteket Természetismeret, Életvitel és gyakorlati foglalkozás órákon átadják a tanulóknak, akik csoportonként tevékenységi tervet készítenek, mely tartalmazza
- a termelni kívánt növények kiválasztását
- a talaj-előkészítést
- a vetési sorrendet és vetőmagszükségletet
- a biotermelés feltételeit
- a munkamegosztást
- a termény felhasználási módját
- a szükséges eszközöket

A terveket egyeztetik a többi csoporttal, együttműködő szülők képviselőivel, és a konzorcium tagjaival. A létrejött megállapodás értelmében elkezdődik a szerszámok és vetőmagok és faanyagok beszerzése. Amint az időjárás lehetővé teszi kerítésépítés, és talaj-előkészítés veszi kezdetét. A vetést és folyamatos gondozást a heti egy-egy napra tömbösített Életvitel és gyakorlati foglalkozáson és Gazda-szakkörön végzik.
Havonta két alkalommal minden nevelő kimegy dolgozni a tanulókkal, hogy nyomon kövessék a munkálatokat, és szükség esetén szakszerűen helyettesíteni tudjanak.
A tanulók minden alkalommal saját munkájukat rögzítve naplót vezetnek, a csoportvezető nevelők pedig a csoport tevékenységéről.
Egy-egy szakasz lezárásakor munkaértekezleten elemzik az elvégzett feladatok eredményességét, a tapasztalatok alapján korrigálják a tervet, és a következő három hónap tevékenységi irányát kijelölik a konzorcium képviselőinek jelenlétében.
A program kezdetekor megnyitott Weblapon folyamatos tájékoztatást adunk az ese-ményekről. Májusban elkezdjük az ólak építését nyúl, kecske, birka, baromfi, sertés számára. Júniusban takarmány és állatbeszerzés indul el. Terményeink egy részét felhasználjuk, egy részét tartósítjuk, egy részét értékesítjük! A hulladékot folyamatosan komposztáljuk. Biotermelést folytatunk. A tanév végén áttekintés, értékelés, minősítés.
Június - július - augusztus hónapokban a növények és állatok gondozását a napközis tábor résztvevői látják el.

Ezen kívül
- alapanyagot gyűjtenek a kézműves foglalkozásokhoz,
- ismerkednek erdő - mező növényeivel, állataival,
- kézműves foglalkozásokon vesznek részt a város általános iskoláival együtt
2 héten át.

Mór város kézműves táborában. A tanulók létszámától függően 2-3 nevelő és egy tálaló szakács működik közre. A tábor az addigi tevékenység áttekintésével zárul. A szeptember az állattartás folyamatosságának, és a betakarítás megtervezésének célkitűzésével indul, és folytatódik október végéig. Itt áttekintjük egész növénytermesztésünk eredményeit, és levonjuk a következő ciklusban hasznosítható tanulságokat. A felhasználás három tényezőjét (fogyasztás, tartósítás, értékesítés) alkalmazva és értékelve.
Télre az állatainkat egy-egy vállalkozó családnál helyezzük el. Etetőanyagot biztosítunk, illetve hasznát ez időre átengedjük. Novemberben és decemberben karácsonyra készülve ajándéktárgyakat készítünk a gyűjtött anyagokból. Januárban számadást készítünk az elmúlt évről. A tapasztalatok tükrében megtervezzük a következő év termelését az előzőt továbbfejlesztve. Az alsó tagozatosok nem vesznek részt a termelőmunkában. Környezetismeret óráikat tartják kint, ha a téma megkívánja.

I.6.1.7 Projektmenedzsment

1. A Gárdonyi Géza Általános Iskola
nevelőtestülete dolgozta ki a pedagógiai program továbbfejlesztését, és megvalósítja a tanulókkal elméleti és gyakorlati síkon. Tanítási órák és szakkör keretében biztosítja a program folyamatosságát.

2. Fejér Megyei Önkormányzat
a megvalósító intézmény fenntartója 5 %-os pénzbeli önrésszel támogatja a program megvalósítását.

3. Móri Cívis Kht.
- A program kidolgozásában tanácsadóként közreműködött
- A kivitelezésben
- az általa bérelt földterület egy részét engedte át
- gondoskodik a tanulók helyszínre szállításáról
(benzinköltség kivételével)
- vállalja a terület őrzését
- a tanulók távollétében gondozza a növényeket és állatokat
- a program számviteli teendőinek ellátása, kimutatások, beszámolók elkészítése
- Web lapkészítés és karbantartás

4. Móri Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Előkészítésben, kivitelezésben
- Folyamatosan biztosítja a kapcsolattartást a roma családokkal
- Mozgósít a közös programokra

5. Vitamór Kft.
A kivitelezésben
- vállalja a föld gépi megmunkálását,
- folyamatos mezőgazdasági szaktanácsadást biztosít

6. Közművelődési Szervező Iroda
Tervezésben
- kézműves tevékenységek fajtái
Kivitelezésben
- Lehetőséget biztosít a városi kézműves tábor tevékenységéhez való csatlakozásra,
- Térítés nélkül helyiséget és szakembert biztosít 2 heti kézműves munkához

I.6.2. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

I.6.2.1. A célcsoportra gyakorolt várható hatás: (maximum 2 oldal)
Az objektíven meghatározható mutatók listája

1. Termelési, tenyésztési módok ismerete, gyakorlati tudása:
ŕ a végzett tanulók elhelyezkedése,
ŕ a családi gazdaságról tanultak megvalósítása otthon.
2. Rendszeresség, kötelességtudat kialakulása.
3. Tervezés igénye és technikája, értékteremtés, értékarányok fogalmának beépülése a mindennapi életbe.
4. A szabadidő célszerű eltöltése, a csavargásból eredő gyermekbűnözés visszafogása.
5. Kézműves tevékenység ŕ kézügyesség fejlesztése ŕ munkaerő-piaci esélynövekedés
6. Speciális szakképzésbe való bekapcsolódás lehetősége.

I.6.2.2. Várható eredmények periódusonként

A projekt objektíven meghatározható, várt eredményeinek listája a 6.3. Átfogó Ütemterv c. táblázatban megjelölt főbb elemek sorrendjében periódusonként
1. periódus
a.) Előkészítés - ismereti és tárgyi feltételek megteremtése
b.) Növénytermelés, értékesítés
2. periódus
a.) Napközis tábor
- Nyári programbiztosítás, rendszeres étkezés
- Rendszeres tevékenység kialakulása családtagok bevonásával
b.) Őszi begyűjtés ŕ eredmény!
c.) Téli kézműves tevékenység ŕ karácsonyi ajándékok
3. periódus
Tervezés és tevékenység a tapasztalatok felhasználásával.
4. periódus
A napközis tábor látogatottsága.

I.6.2.3. Kiadványok, publikációk

I.6.2.4. A projekt eredményeinek, tevékenységeinek fenntarthatósága a támogatás felhasználása után (maximum 2 oldal)

1. A megtermelt érték visszaforgatásával
2. A Konzorcium tagjainak érdekeltsége által
Móri Civis Kft. } alkalmazható, felkészített munkaerő
Vitamór Kft. } folyamatos termelése
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- elérhető munkalehetőség a roma lakosságnak
- családi gazdálkodás szorgalmazása
Közművelődési Szervező Iroda
- hatékonyság növelése

3. Előkészíti a program egy később létrehozható speciális szakiskola megalapozását.